1.خود وطبیعت را بدون نگرانی می پذیرند

2.از ناشناخته ها نمی ترسند

3.در ارتباط با دیگران حالت تدافعی ندارند

4.تمایل با ارتباط  با افراد طبیعی دارند

5.در مقابل نگرانی ها ارامش خود را حفظ می کنند

6.سالم وخوش اشتها وعشق می ورزند

7.بطورعمده با دیگران همدردی می کنند

8.در مقابل تجربیات به وجد می ایند

9.نسبت به افراد عادی روابطی محکم تر دارند

10.دارای جاذبه اند

11.با هر کسی بدون توجه به طبقه ان برخورد می کنند

12.از هر کس درس می اموزند

13.خیر وشر را از هم تفکیک می کنند

14.افرادی اجتماعی اند

15.حقیقت وواقعیت را درک می کنند

16.دنیا را با ترس وعذاب نگاه نمی کنند

17.محافظه کار نیستند

18.گاهی احمقانه رفتار می کنند .
+ نوشته شده توسط عباس گیسویی در شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ و ساعت 12:32 |