مجموعه تست

مدني(1)

 1) حقوق شخصيت عبارتست از:   (سراسري 82)

الف) مجموع مقررات حاكم بر شخصيت حقوقي.

ب) مجموع حقوقي كه فرد واجد شرايط دارا مي‌شود.

* ج) حقوقي كه هر شخص صرف نظر از موقعيت اجتماعي خود دارا مي‌شود و خارج از دارايي قرار مي گيرد.

د) حقوقي كه هر شخص با توجه به موقعيت اجتماعي خود در جامعه دارا مي‌شود و جزء دارايي است.

 

2) نام خانوادگي طفلي كه در چهار چوب قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست تحت سرپرستي زن و شوهري قرار مي‌گيرد.   (سراسري 74)

* الف) به نام خانوادگي زوج سرپرست تغيير مي‌يابد

ب) غير قابل تغيير است

ج) به نام خانوادگي زوجه سرپرست تغيير مي‌يابد

د) به نظر دادگاه تعيين مي‌شود

 

3) چه كساني از اشخاص زير نمي‌توانند خواستار صدور حكم فوت فرضي غايب شوند (سراسري 77)

الف) طلبكاران غايب        * ب) موصي له

ج) ورثه غايب              د) وصي

 

2024-4-) اگر صغير مميزبودن اجازه ولي يا قيم خود هبه‌اي را قبول كند سرنوشت چنين عقدي چه خواهد بود (سراسري 76)

الف) باطل است             ب) صحيح است *  

ج) غير نافذ است            د) غير قابل فسخ است

 

4) كدام عمل حقوقي به هنگامي كه توسط يك سفيه انجام گرفته باشد صحيح است؟ (سراسري 81)

الف) بيع                  ب) اجاره

ج) معاوضه                 د) تملكات بلا عوض

 

5) فروش مال مولي عليه توسط قيم به خود. . . . .  (سراسري 79)

الف) باطل است *           ب) غير نافذ است

ج) قابل فسخ است           د) صحيح است با اجازه دادستان

 

6) رفع حجر از صغير در امور مالي منوط است به:  (سراسري 74)

الف) احراز رشد به وسيله دادگاه   ب) تحقق بلوغ و رشد *

ج) رسيدن صغير به بلوغ      د) رسيدن صغير به 18 سال تمام

 

 

9) صغير مميز صلح بلا عوضي را كه قبلاً قبول كرده است با مصالح اقاله نموده است اين اقاله چه وضعيتي دارد؟ (آزاد81)

الف) اقاله صحيح است 

ب) اقاله باطل است 

ج) اقاله غير نافذ است و بايد از طرف ولي يا قيم تنفيذ شود *

د) از جانب ولي يا قيم قابل ابطال است

 

 

مدني 2:

1) تقسيم بندي اموال به منقول شامل كدام دسته از اموال مي‌شود؟  (سراسري 74)

الف) قيمي                 ب) فقط مادي

ج) فقط غير مادي            د) همه آنها *

 

2) كداميك از اموال زير غير منقول يا در حكم غير منقول نيست؟  (سراسري 73)

الف) لوله‌هاي آب ساختمان  ب) پرده پنجره ساختمان *

ج) درخت كاشته شده         د) ميوه موجود در روي درخت

 

3) حق انتفاع از اموال منقول چه نوع مالي است؟  (سراسري 76)

الف) غير منقول تبعي است *  ب) غير منقول حكمي است

ج) مال منقول است          د) مال غير منقول بر اثر عمل انسان است

 

4) كداميك از دعاوي زير تابع غير منقول است؟  (سراسري 82)

الف) دعواي راجع به دين ناشي از صلح مال غير منقول

ب) دعواي راجع به اجرت المثل مال غير منقول *

ج) دعواي راجع به ثمن در بيع مال غير منقول

د) دعواي راجع به اجرت المسمي مال الاجاره مال غير منقول

 

5) ماهي‌هاي موجود در دريا. . . ؟  (سراسري 73)

الف) ملك است و مال نيست   ب) هم مال است هم ملك

ج) نه مال است نه ملك      د) مال است و ملك نيست *

 

6) در عقد موجد حق انتفاع قبض چه نقشي دارد؟  (سراسري 72)

الف) شرط لزوم است         ب) شرط صحت است *

ج) موجب انتقال ضمان معاوضي مي‌گردد     د) اثري ندارد

 

 

7) كدام عقد عيني است؟  (تعهدات سراسري 75)

1) اجاره                  2) بيع  

3) وقف *                  4) معاوضه

8) اگر متولي نسبت به موقوفه مرتكب خيانت شود. . . .  (سراسري 76)

الف) حاكم به درخواست واقف حكم عزل او را صادر مي‌كند

ب) حاكم او را عزل مي‌كند 

ج) حاكم ضم امين مي‌كند *

د) منعزل مي‌شود

 

9) وقف بر نفس چه حكمي دارد؟  (سراسري 79)

1) صحيح است               2) باطل است *

3) قابل فسخ است           4) غير نافذ است

 

10) در صورتيكه منتفع از مال موضوع انتفاء سوء استفاده كند؟ (سراسري 78)

1) حق انتفاع زايل مي‌شود   2) حق انتفاع باطل مي‌شود

3) فقط ضامن خسارت وارده به مالك است *     4) مالك اختيار فسخ حق انتفاع را دارد

 

 

مدني 3:

 

1) اشتباه در كداميك از موارد زير عقد را باطل نمي‌كند؟  (سراسري 73)

1) كميت مورد عقد  

2) وصف مهم عقد

3) جهت عقد 

4) شخصيت طرف معامله در صورتي كه علت عمده عقد باشد *

 

2) چنانچه پس از معامله معلوم شود كه در حين عقد متعهد قدرت بر تسليم مورد تعهد را داشته ولي متعاملين به هنگام انعقاد عقد به اين امر جاهل بوده و بر اين باور بوده اند كه متعهد قدرت بر تسليم ندارد عقد مزبور چه حكمي دارد؟ (سراسري 81)

1) باطل است * 

2) غير نافذ است 

3) به وسيله متعهد له قابل فسخ است

4) چون در واقع متعهد قدرت بر تسليم را داشته عقد صحيح و غير قابل فسخ است

 

 

 

3) اشتباه در وصف اساسي همسر. . . ( سراسري 80)

1) اگر شرط شده باشد عقد نكاح را باطل مي‌گرداند

2) اگر شرط شده باشد عقد نكاح را غير نافذ مي‌كند

3) حتي اگر شرط شده باشد تأثيري بر سرنوشت عقد نكاح ندارد

4) حتي اگر شرط شده باشد موجب خيار فسخ است نه بطلان *

 

4) به چه دليل ضمان يكي از چند دين به نحو ترديد موجب بطلان است؟  (سراسري 74)

1) مجهول بودن مورد عقد ضمان

2) به جهت عدم رضايت مضون له

3) به جهت نامعلوم بودن ميزان مسئوليت ضامن

4) به جهت نا معين بودن موضوع عقد *

 

5) در كدام عقد به مفاد آن ملتزم نمي‌باشند؟  (سراسري 74)

1) عقد جايز چون هر يك از طرفين مي‌توانند آن را فسخ كنند

2) عقد خياري 

3) عقد ملزم

4) هيچ عقدي نيست كه طرفين نسبت به مفاد آن ملتزم نباشند *

 

6) كدام يك از موارد زيررا نمي‌توان مصداق واقعه حقوقي دانست؟  (سراسري 82)

1) اتلاف عمدي              2) اعراض *

3) تولد و مرگ             4) غضب مال غير

 

7) بر طبق تعريفي كه ماده 183 قانون مدني از عقد به دست مي‌دهد عقد آن عمل حقوقي دو جانبه است كه تنها:

1) ايجاد تعهد مي‌كند *   (سراسري 80)

2) باعث ايجاد شخصيت حقوقي مي‌گردد

3) در تعهد موجود تغيير ايجاد مي‌كند و يا اينكه آنها اسقاط مي‌كند

4) موجب تمليك يك مال و يا استقرار حق انتفاع يا حق ارتفاع نسبت به آن مي‌شود

 

8) بر طبق قانون مدني عقد معلق عقدي است كه در آن. . . . . .  (سراسري 82)

1) انشاء عقد بر حسب قصد موقوف به امر ديگري باشد

2) اثر عقد بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري باشد *

3) انعقاد عقد بر حسب قصد موقوف به امر ديگري باشد

4) انشاء عقد و اثر آن بر حسب قصد موقوف به امر ديگري باشد

 

9) شرط فاسخ شرطي است كه در صورت تحقق آن. . . . .  (سراسري 78)

1) براي مشروط له حق فسخ ايجاد مي‌شود

2) عقد خود به خود منفسخ مي‌شود *

3) شخص ثالثي كه مورد توافق طرفين باشد مي‌تواند عقد را فسخ كند

4) نوعي فسخ قضايي است كه فقط قاضي حكم به فسخ مي‌دهد

10) عقد محقق مي‌شود با:  (سراسري 73)

1) قصد طرفين *             2) رضاي طرفين

3) قصد و رضاي طرفين        4) قصد و رضا و اهليت طرفين

 

مدني 4:

1) كدام يك از اشخاص نامبرده در ذيل در حكم غاصب است  (سراسري 81)

1) كسي كه به قصد تفرج وارد باغ متعلق به غير شده است

2) كسي كه مالي به عاريه در دست او بوده و منكر وجود آن مال نزد خويش گرديده است *

3) وارث منحصري كه پيش از اداء ديون شخص متوفي تركه را به تصرف خود در آورده است

4) شخصي كه مالك را از تصرف در مال خود مانع شده بي آنكه خويشتن بر آن مال تسلط پيدا كرده باشد

 

2) در صورت تلف مال قيمي مغصوب در يد غاصب شخص اخير:  (سراسري 72)

1) ضامن قيمت حين الغصب است    2) ضامن قيمت هنگام تلف است

3) ضامن قيمت زمان اداء است *     4) ضامن بالاترين قيمت است

 

3) متلف مال غير:  (سراسري 73)

1) اگر عمداً تلف نكرده باشد مسئول نيست

2) اگر عمداً يا بر اثر بي احتياطي تلف نكرده باشد مسئول نيست

3) اگر بر اثر بي احتياطي تلف نكرده باشد مسئول نيست

4) مطلقاً مسئول است

 

4) در صورتي كه با استمداد شخصي شخص ديگر عملي را كه عرفاً اجرتي ندارد براي او انجام دهد. . . (سراسري 74)

1) در هر حال مستحق اجرت است 

2) مطلقاً استحقاق اجرت را ندارد

3) اگر استفاده كننده ميل به دادن اجرت داشته باشد عامل مستحق اجرت است

4) اگر عامل به خود وعده دريافت اجرت داده باشد مستحق اجرت است

 

5) در حقوق ايران بر طبق قانون مسئوليت مدني علي الاصول مسئوليت بر مبناي نظريه. . . . . استوار است.

1) تضمين                   2) تقصير *

3) خطر در برابر انتفاع مادي      4) خطر در برابر هر گونه انتفاع

 

6) جبران خسارت ناشي از اعمال كارمندان دولت كه به مناسبت انجام دادن وظيفه صورت مي‌پذيرد به عهده كيست؟

1) جبران خسارت در هر حال به عهده دولت است

2) جبران خسارت در هر حال به عهده كارمند است.

3) دولت و كارمندان آن از بابت انجام وظيفه خود خسارت نمي‌پردازند.

4) خسارت ناشي از عمد يا بي احتياطي به عهده كارمند است و خسارت ناشي از نقص وسايل اوارات به عهده دولت

7) در تصادف هر دو راننده مقصرند و خساراتي به بار مي‌آيد طبق آخرين موازين، توزيع مسئوليت چگونه انجام مي‌شود؟ (سراسري 80)

1) تمام خسارت به نسبت درجه تقصير بين آن دو تقسيم مي‌شود 

2) تمام خسارات را كسي مي‌پردازد كه تقصير بيشتري را مرتكب شده است

3) هر كدام نيمي از خسارت طرف مقابل را مي‌پردازد *

4) هر كدام تمام خسارت طرف مقابل را مي‌پردازد

 

8) مسئوليت پيش بيني شده در قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مسئوليتي...  (سراسري 76)

1) قراردادي است  

2) مبتني بر تقصير است كه زيان ديده بايد ارتكاب تقصير را به اثبات برساند

3) مبتني بر تقصير است ولي مقنن تقصير دارنده را مفروض انگاشته است

4) نوعي است *

 

9) كداميك از موارد زير از شرايط ضرر قابل جبران نمي‌باشد؟  (سراسري 80)

1) احتمالي بودن ضرر *      2) مشخص بودن ضرر

3) قبلاً جبران نشدن ضرر      4) مشروع بودن مطالبه خسارت

 

10) در مسئوليت قرار دادي كداميك از خسارات زير قابل مطالبه نمي‌باشد؟  (سراسري 85)

1) خسارات ناشي از تلف مال  

2) خسارت از خسارت *

3) خسارت معنوي  

4) خسارت ناشي از فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي‌شده است

 

 

مدني 5:

1) نكاح با دختر خواهر زن بدون اجازه زن. . . . .. . . است  (سراسري 81 )

1) باطل است               2) غير نافذ است *

3) قابل فسخ               4) صحيح

 

2) هر گاه در نكاح شرط خيار شده باشد شرط. . . . . و نكاح. . . . . . است (سراسري 80)

1) باطل – باطل            2) باطل – صحيح *

3) باطل – غير نافذ         4) صحيح – صحيح

 

3) اگر نكاح دائم مهريه تعيين نشود:   (سراسري 72)

1) نكاح باطل است          2) نكاح غير نافذ است

3) نكاح صحيح و غير قابل فسخ است * 4) نكاح صحيح و قابل فسخ است

4) در چه صورت زن بعد از انعقاد عقد ازدواج مستحق تمام يا بخشي از مهر نخواهد بود؟ هر گاه. . ..

1) در عقد نكاح دائم مهريه تعيين نشود و زن قبل از نزديكي فوت كند *  (سراسري 77)

2) طرفين بر عدم مهر توافق كرده باشند و عقد به طلاق انجامد

3) در عقد نكاح منقطع بحثي ازمهر در عقد نشده باشد

4) مهري كه در عقد تعيين شده مستحق للغير در آيد

 

6) كداميك از عبارتهاي زير درباره جنون صحيح نيست.  (سراسري 81)

1) جنون در زن هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود *

2)جنون در مرد هر گاه بعد از عقدهم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.

3) جنون زن به شرط استقرار اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد براي مرد موجب حق فسخ است

4) جنون مرد به شرط استقرار اعم از اينكه مستمر يا ادواري باشد براي زن موجب حق فسخ است

 

7) عده فوت در مورد زن حامل چه ميزان است  (سراسري 79)

1) در هر حال چهار ماه و ده روز

2) در هر حال تا روز وضع حمل است

3) عده زن حامل كمترين مدت ميان وضع حمل و چهار ماه و ده روز است

4) چهار ماه و ده روز مگر اينكه مدت حمل بيش از چهار ماه و ده روز از تاريخ فوت باشد كه در اين صورت تا وضع حمل است *

 

8) كدام عبارت صحيح است.  (سراسري 81)

1) هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد صغير خود ولايت دارد *

2) جد پدري فقط هنگامي مي‌تواند اعمال ولايت كند كه پدر فوت كرده باشد

3) هر يك از پدر و جد پدري مي‌تواند با حيات ديگري براي مولي عليه خود وصي معين كند

4) جد پدري فقط هنگامي مي‌تواند اعمال ولايت كند كه پدر محجور، يا به علتي ممنوع از تصرف در اموال مولي عليه گرديده باشد

 

9) اگر يك نفر كه مستحق نفقه است پدر و مادر و اولاد بلا فصل داشته باشد نفقه او به عهدة كيست؟ (سراسري 76)

1) پدرو مادر و اولاد به تساوي پرداخت مي‌كنند    2) پدر و مادر بايد متضامناً بپردازند

3) پدر و اولاد بايد نفقه را بپردازند *     4) همگي بايد به نسبت سهم الارث خود را پرداخت كنند

 

10) كدام يك از اشخاص ذيل در زمره اولياي خاص طفل نمي‌باشد؟ (سراسري 81)

1) پدر طفل                2) قيم طفل *

3) جد پدري طفل            4) وصي منصوب از طرف پدر يا جد پدري طفل


 

مدني 6:

 

1) اگر موضوع تعهد عين كلي باشد و فردي كه متعهد داده است معيوب در آيد:  (سراسري 77)

1) متعهد له بين فسخ و مطالبه ارش مخير است

2) متعهدله فقط مي‌تواند مطالبه ارش كند

3) متعهد له مي‌تواند معامله را به لحاظ خيار عيب فسخ كند

4) متعهد له مي‌تواند الزام را به تحويل فرد ديگري از موضوع تعهد بخواهد

 

2) اجاره سهم مشاع بدون اذن شريك ديگر (سراسري 72)

1) باطل است               2) نافذ است *

3) غير نافذ است            4) قابل فسخ است

 

3) هر گاه بعض عين مستأجره در مدت اجاره تلف شود عقد اجاره نسبت به. . . . . (سراسري 78)

1) كل منفسخ مي‌شود 

2) كل قابل فسخ مي‌گردد

3) بعض صحيح و غير قابل فسخ و نسبت به بعض ديگر قابل فسخ مي‌گردد

4) بعض منفسخ است و نسبت به بقيه قابل فسخ است

 

4) در صورتي كه بعد از عقد اجاره براي مؤجر امكان تسليم عين مستأجره وجود نداشته باشد. . . . (سراسري 77)

1) عقد اجاره منفسخ مي‌شود *

2) مستأجر حق فسخ اجاره را دارد

3) فقط مستأجر مي تواند از مؤجر خسارات وارده به خود را مطالبه كند

4) به علت عدم قدرت بر تسليم عين مستأجره عقد اجاره باطل مي‌شود

 

5) اگر شخص ثالث بدون ادعاي حق مزاحم مستأجر و مانع انتفاع او شود اين اقدام چه اثري در عقد اجاره و موقعيت طرف دارد؟  (سراسري 77)

1) مستأجر مطلقاً حق فسخ پيدا مي‌كند    

2) مستأجر مي‌تواند از مؤجر خسارت بگيرد

3) اگر مزاحمت قبل از عقد اجاره باشد مستأجر حق فسخ دارد

4) اجاره باطل مي‌شود

 

6) ماهيت حقوقي قولنامه كه متضمن تعهد به بيع باشد طبق نظر حقوقدان امروز چيست؟  (سراسري 74)

1) بيع نامه محسوب و مفيد تمليك است      2) شرط ابتدايي و باطل است

3) يك عهد عقدي لازم است *  4) يك عقد جايز است

 

 

7) هر گاه كسي خانه خود را به مبلغ معيني بفروشد و قرار بگذارد كه مشتري ثمن را پس از فوت پدرش به فروشنده بدهد شرط و عقد چه حكمي دارد؟   (سراسري 81)

1) شرط و عقد هر دو صحيح است

2) شرط مزبور باطل و حق فسخ به فروشنده مي‌دهد

3) شرط مزبور باطل و موجب بطلان عقد نيز مي‌شود *

4) شرط مزبور باطل ولي موجب بطلان عقد نمي‌گردد

 

8) در بيع خياري بر طبق قانون مدني. . . . .  (تعهدات سراسري 79)

1) مالكيت از حين انعقاد بيع حاصل مي‌گردد *

2) مالكيت از تاريخ اسقاط حق خيار حاصل مي‌شود

3) مالكيت همراه با تأديه ثمن حاصل مي‌گردد

4) مالكيت از حين انقضاء مدت خيار براي طرفين حاصل مي‌گردد

 

9) اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد. . . . . . (سراسري 82)

1) بيع نسبت به بخش قابل تسليم صحيح است و مشتري حق فسخ دارد *

2) بيع صحيح است و مشتري حق فسخ ندارد

3) بيع غير نافذ است 

4) بيع باطل است

 

10) ماهيت حقوقي فروش با جايزه چيست؟

1) بيع با شرط تمليك رايگان *      2) بيع با شرط هبه معوض

3) بيع با شرط صلح معوض    4) بيع همراه با توابع مبيع

 

11) خيار تأخير ثمن وقتي محقق مي‌گردد كه:  (سراسري 74)

1) بيع حال و مشتري تمام ثمن را ظرف 3 روز از تاريخ بيع نپردازد *

2) بيع مؤجل و مشتري تمام ثمن را ظرف سه روز از تاريخ بيع نپردازد

3) بيع مؤجل و مشتري قسمتي از ثمن را ظرف 3 روز از تاريخ بيع نپردازد

4) بيع مؤجل و مشتري تمام ثمن ظرف 3 روز از تاريخ مطالبه نپردازد

 

مدني 7:

1) مقترض بايد:  (سراسري 72)

1) عين مال مورد قرض را به صاحبش رد نمايد

2) قيمت مال مورد قرض در روز دريافت را به مقرض بدهد

3) مثل مال مورد قرض را به مقرض بدهد *

4) قيمت مال مورد قرض در روز پرداخت را به مقرض بپردازد

 

2) كداميك از عبارات زير در خصوص وكالت صحيح نيست؟  (سراسري 82)

1) وكالت ممكن است مجاني يا با اجرت باشد

2) وكيل حق ندارد خارج از حدود وكالت عملي را انجام دهد

3) وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن است مگر اينكه قرينه قطعي بر خلاف آن وجود داشته باشد *

4) اعمالي كه وكيل در حدود وكالت خود پس از عزل و پيش از رسيدن خبر به او انجام داده نسبت به موكل نافذ است

 

3) هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند كداميك از ضمانها صحيح است؟ (سراسري 81)

1) هر كدام كه مديون اصلي بپذيرد 

2) هر كدام را كه مضون له قبول كند *

3) اولين عرضه كننده ايجاب براي انعقاد عقد ضمان         

4) آخرين عرضه كننده ايجاب براي انعقاد عقد ضمان

 

4) رجوع ضامن به مضمون عنه براي گرفتن بدهي او مشروط به چيست؟  (سراسري 72)

1) وقوع ضمان و تعهد در برابر طلبكار 

2) وقوع ضمان به اذن مضمون عنه

3) وقوع ضمان به اذن مضمون عنه و پرداخت دين *

4) پرداخت دين به اذن مضمون عنه

 

5) عقد صلح چه وضعيتي دارد؟  (سراسري 73)

1) در صورتي لازم است كه در مقام عقود لازم منعقد شود

2) در صورتي لازم است كه در مقام عقود جايز منعقد نشود

3) هميشه جايز است 

4) هميشه لازم است *

 

6) مديوني 6 دانگ خانه خود را نزد طلبكار رهن گذارده است پس از آن نيمي از دين خود را مي‌پردازد اين اقدام چه اثري در رهن دارد؟  (سراسري 74)

1) فك مي‌شود               2) فسخ مي‌شود

3) فاقد اثر است *         4) نصف رهن آزاد مي‌شود

 

7) قبض شرط صحت كداميك از اعمال حقوقي زير است؟  (سراسري 73)

1) قرض                    2) وصيت تكميلي

3) هبه *                  4) هر سه عمل حقوقي مذكور

 

8) در كداميك از عقود فقط آن چيزي مي‌تواند موضوع عقد گردد كه انتفاع از آن با بقاي اصلش امكان پذير باشد؟ 

1) عقد بيع                2) عاريه *

3) معاوضه                 4) وديعه

9) اگر در عقد مضاربه مدت تعيين نگردد عقد مضاربه  (سراسري 78)

1) باطل است               2) صحيح است *

3) غير نافذ است            4) قابل فسخ مي‌شود

 

10) اگر در عقد مزارعه شرط شود علاوه بر حصه‌اي كه فيما بين طرفين مقرر شده سهمي اضافي از محصول به طرف ديگر تعلق گيرد عقد. . . . . است  (سراسري 77)

1) باطل                   2) غير نافذ

3) صحيح *                 4) قابل فسخ

 

11) مزارع به كسي گفته مي‌شود كه:   (سراسري 78)

1) در عقد مزارعه پولي را جهت معامله در اختيار شخص ديگري قرار گيرد

2) در عقد مزارعه نيروي كار خود را جهت زراعت بكار گيرد

3) در عقد مزارعه زمين را جهت زراعت به ديگري منتقل مي‌كند

4) در چهار چوب عقد مزارعه زمين را جهت زراعت به ديگري منتقل مي‌كنند. *

 

مدني 8:

1) در چه زمان ملكيت موصي له بر موصي به استقرار پيدا مي‌كند:  (سراسري 72)

1) زماني كه وصيت را در حيات موصي قبول كند

2) وقتي موصي به را قبض كند

3) وقتي كه وصيت را پس از فوت موصي قبول كند *

4) زماني كه موصي به را پس از فوت قبول و قبض كند

 

2) در كداميك از موارد زير موصي له نمي‌تواند وصيت را رد كند (سراسري 73)

1) اگر آن را پس از فوت موصي قبول كند

2) اگر آن را پيش از فوت موصي قبول كند

3) اگر آن را قبل يا بعد موصي قبول كند

4) اگر آن را پس از فوت موصي قبول و موصي به را قبض كند *

 

3) شخص ثالث از اموال خود را براي دانشگاه وصيت مي‌نمايد و پس از وصيت مجنون مي‌گردد وصيت او داراي چه حكمي است؟   (سراسري 77)

1) وصيت او صحيح است *  

 2) وصيت او باطل است

3) در صورتي كه وريه اجازه دهند صحيح است

4) در صورتي كه جنون موصي ادامه داشته باشد و متصل به فوت باشد باطل است

 

4) تملك در كداميك از اسباب ذيل بدون اراده محقق مي‌گردد؟ (سراسري 72)

1) احياي اراضي            2) وقف

3) ارث *                  4) شفعه

5) هر گاه پدر از لعان رجوع كند آيا پدر و فرزند و ارحام آنها از يكديگر ارث مي‌برند يا خير؟ (سراسري 78)

1) پسر هم از پدر و هم از ارحام او ارث مي‌برد

2) پسر فقط از ارحام پدر ارث مي‌برد

3) پسر از ارحام پدر و ارحام پدر از او ارث مي‌برند

4) پسر از پدر ارث مي‌برد ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نمي‌برند *

 

6) چه كساني فقط به فرض ارث مي‌برند؟  (سراسري 80)

1) تنها پدر و مادر   

2) تنها زوج و زوجه

3) دختر و دخترها خواهر و خواهر‌هاي ابوي يا ابويني

4) زوج و زوجه و مادر *

 

7) فرض ثمن مختص كدام است؟  (سراسري 74)

1) زوج در صورت فوت زن بدون اولاد

2) زوجه در صورت فوت مرد بدون اولاد

3) زوج در صورت فوت زن با داشتن اولاد

4) زوجه يا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد *

 

8) اگر هنگام فوت خويشاوندان متوفي منحصر به جدامي و يك خواهر ابي باشد از تركه كلاً چه ميزان به هر يك تعلق خواهد گرفت؟  (سراسري 73)

1) يك ششم متعلق به جدامي و باقي متعلق به خواهر ابي است

2) دو پنجم متعلق به جدامي و سه پنجم متعلق به خواهر ابي است

3) يك سوم متعلق به جدامي و باقي مانده متعلق به خواهر ابي است *

4) يك ششم متعلق به جدامي و يك دوم متعلق به خواهر ابي و باقي مانده به تساوي به جدامي و خواهر ابي است

 

9) اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد. . . . . .  (سراسري 82)

1) اعمام يا اخوال ابي ارث نمي‌برد *

2) سهم الارث اعمام يا اخوال ابي نصف مي‌شود

3) اعمام يا اخوال ابي هم با آنان به صورت مساوي ارث مي‌برند

4) اعمام يا اخوال ابي حاجب حرماني اعمام يا اخوال ابريني خواهند بود

 

10) دو نفر زميني را از شخصي براي ايجاد ساختمان عاريه مي‌نمايند پس از ايجاد ساختمان يكي از آن دو نفر قسمت خود را به فروش مي‌رساند با توجه به مقررات قانون مدني آن شريك ديگر داراي حق شفعه مي‌باشد (سراسري 76)

1) بلي                    2) با رضايت شخص معير بلي  

3) خير *                   4) در صورتي كه ضمن عقد عاريه شرط شده باشد بلي